اعضای هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج

میر اسماعیل صدیق - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
میر اسماعیل صدیق
رئیس هیئت مدیره اتحادیه پوشاک فروشان کرج
رسول زینالی - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
رسول زینالی
نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه پوشاک فروشان کرج
بهرام نظامدوست - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
بهرام نظامدوست
نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه پوشاک فروشان کرج
عزیزاله حیدری
خزانه دار هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج
کاظم اثنی عشری - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
کاظم اثنی عشری
دبیر هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج
ناصر کمالی عضو هیئت رییسه اتحادیه پوشاک کرج
ناصر کمالی
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج
طاهر لطفی عضو هیئت رییسه اتحادیه پوشاک کرج
طاهر لطفی
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج