اعضای هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج

میر اسماعیل صدیق - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
میر اسماعیل صدیق
رئیس هیئت مدیره اتحادیه پوشاک فروشان کرج
بهرام نظامدوست - اعضای هیئت رییس اتحادیه پوشاک کرج
بهرام نظامدوست نائب رئیس اتحادیه پوشاک کرج